Skip to main content
Akut brug for hjælp? Ring 86 22 19 51

GDPR
 

Hos Nordre Dyrehospital anbefaler vi en årlig sundhedsundersøgelse

PERSONDATA / GDPR
 

Kære kunde på Nordre Dyrehospital. Her kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger

FØRST OG FREMMEST

Hvorfor gemmer vi dine oplysninger?
Når du er kunde hos Nordre Dyrehospital, er det nødvendigt, at vi behandler persondata om dig og dit dyr elektronisk og på anden systematisk vis. Herunder finder du en orientering om, hvilke persondata vi behandler, indhenter, registrerer og gemmer.

Vi behandler dine oplysninger, så vi administrationsmæssigt kan registrere konsultationer og behandlinger for dit dyr. Herunder aftalegrundlaget, indgåelsen og hele behandlingsprocessen fra opstart til afslutning. Også ydelser, som du har ret til, og forpligtigelser, som du indgår i, registreres.

Vores dataansvar
Nordre Dyrehospital er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler, og vi har derfor ifølge databeskyttelseslovgivningen ansvar for, at dine oplysninger opbevares og behandles lovligt. Det betyder, at alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med de retningslinjer, som databeskyttelseslovgivningen fastlægger.

Du kan altid rette henvendelse til os, når du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

Nordre Dyrehospital ApS, Lægårdsvej 2P, 8520 Lystrup, tlf. 86 22 19 51kontakt.nordre@vetgruppen.dk

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONDATA

Du er en del af vores kundekartotek
I det øjeblik dit dyr bliver patient hos os, opretter vi dig og dit dyr i vort elektroniske kundekartotek. Vi registrerer og gemmer oplysninger, som du selv tildeler os. Herunder id-nummer på dit dyr, dit navn, din adresse, dit telefonnummer, e-mailadresse og ved behov også cpr-nummer. Vi registrerer oplysninger om eksempelvis forsikringer, kreditaftaler, sundhedsordninger og faktureringsoplysninger.

I løbet af vores samarbejde og ved vores konsultationer og behandlinger registrerer og journalfører vi løbende oplysninger om dit dyr. Veterinære recepter følger lovgivningen omkring receptens indhold (personoplysninger som navn og adresse) og indeholder de oplysninger, der er påkrævede for, at apoteket må godkende og udstede den ordinerede medicin. Røntgen- og scanningsbilleder registreres i forbindelse med dit navn samt id-nummer på dit dyr.

Såfremt der er brug for at sende prøver fra dit dyr ud af huset til analyse og test, vil prøverne blive sendt til et laboratorium i Danmark eller uden for landets grænser. Forsendelsen, selve prøven og svar herpå vil være behæftet med dit navn samt id-nummer på dit dyr.

Ovennævnte oplysninger kan indgå i tal og statistikker til internt brug eller ved påbud om statistikker fra offentlige myndigheder.

E-mail korrespondance og aftalekalender
Vi gemmer centralt de e-mails, som du sender til os – eller som vi sender til dig fra Nordre Dyrehospital – med oplysninger om afsender og tidspunkt. Relevant indhold af e-mails vil fremgå og blive gemt i dit dyrs elektroniske journal. Med dit samtykke kan du modtage remindere på kommende behandlinger pr. e-mail.

Vi anfører i vores elektroniske kalendersystem dine persondata (dit navn og id-nummer på dit dyr) ved de behandlinger og konsultationer, som vi udfører og som er planlagt frem i tiden.

Det Danske Hunderegister og Det Danske Katteregister
Alle hundeejere har ifølge Hundeloven pligt til at lade sin registrere i Det Danske Hunderegister, omregistrere ved ejerskifte og give meddelelse ved hundens død. Skal vi på dine vegne efter aftale registrere din hund i Det Danske Hunderegister, sender vi personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din hund til Det Danske Hunderegister.

Ønsker du, at vi på dine vegne registrerer din kat i Det Danske Katteregister, sender vi personoplysninger på dig samt identifikationsoplysninger på din kat til Det Danske Katteregister.

Når du betaler
Når vi modtager betaling fra dig, er vores system kædet sammen med vores kundekartotek. Derfor behandles dine personoplysninger i forbindelse med betaling som beskrevet herover.

Ved indgåelse af en kreditaftale, får vi brug for dit cpr-nummer. Du udfylder og underskriver Samtykkeerklæring til behandling af cpr.nr., inden vores aftale om kredit indgås.

Retsgrundlaget al ovennævnte behandling af personoplysninger følger i udgangspunktet af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-2-3, pr. 25. maj 2018 databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1), litra a-b.

SÅDAN OPBEVARER VI DINE DATA

Her gemmes dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares her hos os på vores adresse på Lægårdsvej 2P i Lystrup. Enkelte oplysninger opbevares ligeledes hos vores eksterne databehandlere / leverandører, som hjælper os drifts- og it-sikkerhedsmæssige opgaver (herunder hosting af it-programmer, softwarebackup m.m.). Vores eksterne databehandlere er naturligvis underlagt de danske databeskyttelsesregler.

Når vi har brug for at dele dine oplysninger med andre

Når du modtager refusion fra forsikringsselskaber eller kommuner, deler vi dine relevante personoplysninger for at sikre korrekt sagsbehandling. På samme vis kan det være nødvendigt at dele personoplysninger samt id-nummer på dit dyr med andre dyrlæger (ved eksterne undersøgelser og analyser eller ved skift af dyrlæge) og specialister (ved henvisninger). Vi henholder os til Den Danske Dyrlægeforenings Etiske kodeks til relevante offentlige myndigheder og private virksomheder.

Er vi sammen med dig involveret i en juridisk eller revisionsmæssig sag, kan vi få brug for at videregive relevante personoplysninger til advokater eller revisorer til brug for opgavens løsning / behandling.

I sidste ende skal nævnes muligheden for et potentielt salg af Nordre Dyrehospital, hvor kunder og patienters oplysninger er nødvendige i forbindelse med en evt. undersøgelses- og afklaringsproces.

Hvornår sletter vi dine data?
Da der ikke er specifikke retningslinjer og regler i Databeskyttelseslovgivningen om, hvornår personoplysninger skal slettes i et kundeforhold, træffer vi denne afgørelse. Vi opbevarer kun oplysninger, hvis det tjener et sagligt formål. Derfor opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi kan have brug for at se tilbage på journalen. Det er lovpligtigt at opbevare recepter i 5 år, og det er hensigtsmæssigt at opbevare originale journaler, røntgen- og scanningsbilleder i en tilsvarende periode. Derfor vil dine data som udgangspunkt først blive slettet tidligst 5 år efter, at vores samarbejde er ophørt.

HVAD ER DINE RETTIGHEDER?


Vi skal informere dig
I henhold til Databeskyttelseslovgivningen har vi pligt til at informere dig om, at vi indsamler data om dig. Hvis vi på noget tidspunkt samler andre data eller behandler dine data anderledes, end vi har beskrevet her, vil vi informere dig om dette.

Du har altid ret til at få at vide og få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer om dig og vores samarbejde. Du har også altid ret til at bede os om at begrænse, rette eller slette personoplysninger, som efter din mening er forkerte eller giver et forkert indtryk.Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata. Med et sagligt grundlag kan vi dog fortsat behandle dine personoplysninger. 

Vi er medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening under Den Danske Dyrlægeforening og henviser til foreningens Etiske kodeks, hvoraf følgende fremgår:

Det anses for god etik, at dyrlægevirksomheden udfærdiger en journal, som kan benyttes i kvalitetssikringssammenhæng, og som kan benyttes af dyrlægen/dyrlægevirksomheden i offentlige og forsikringsmæssige forretninger.

At udlevere kopi af journal, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til anden dyrlæge, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.

At udlevere epikrise, røntgenbilleder, scanningsbilleder mv. til dyrets registrerede ejer, når dyrlægevirksomheden i konkrete tilfælde anmodes herom.

At undlade at udlevere kopi af journal, røntgenbilleder eller scanningsbilleder mv. til lægmand, med mindre der er tale om dyrets ejer jf. ovenstående.

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen

Hvis du har spørgsmål til dine databeskyttelsesrettigheder hos os eller opbevaring af dine data, er du altid velkommen til at kontakte os.

Nordre Dyrehospital ApS, Lægårdsvej 2P, 8520 Lystrup, tlf. 86 22 19 51kontakt.nordre@vetgruppen.dk

Læs mere om mere om databeskyttelseslovgivningen og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

×
Menu
Ring op
Facebook
Book online