Skip to main content
Trustpilot Widget

Privatlivspolitik

VetGruppen A/S – Privatlivspolitik

I denne privatlivspolitik stiller VetGruppen A/S (”VetGruppen”, ”vi”, ”os”) den information til rådighed, som er påkrævet i henhold til Forordning (EU) 2016/679 (”GDPR” eller ”Databeskyttelsesforordningen”), når vi behandler personoplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre eksterne personer, bortset fra kandidater til stillinger hos os.

1) Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen er

 • VetGruppen A/S
 • CVR nummer 40490485
 • Hovedgaden 25.
 • 3460 Birkerød
 • Telefon: 81818981
 • E-Mail: dataansvarlig@vetgruppen.dk

2) Hvordan bruger vi dine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af tjenesteydelser
 • Drift af vores hjemmeside og online markedsføring
 • Nyhedsbreve
 • Generel drift og administration
 • Fusioner samt opkøb og frasalg af virksomheder eller aktiviteter

Du kan læse mere om de enkelte behandlingsaktiviteter i de følgende afsnit.

2.1) Levering tjenesteydelser

Når du konsulterer en af vores dyrlæger, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn og kontaktoplysninger
 • Oplysninger om det dyr, konsultationen vedrører (art, race, mv.)
 • Oplysninger om fremtidige konsultationer
 • Fakturaer og betalingsoplysninger

Formålet med behandlingen af disse oplysninger er at kunne administrere kundeforholdet.

Behandling af ovenstående personoplysninger sker på grundlag af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling af oplysningerne er nødvendig for indgåelse af en aftale med dig eller den virksomhed, du repræsenterer og/eller opfyldelse af den indgåede aftale,
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da behandling af oplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, primært i henhold til bogføringsloven,
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da behandling af oplysningerne er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i at kunne administrere kundeforholdet.

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysninger om de enkelte transaktioner i fem år fra udgangen af det år, transaktionen vedrører, jf. bogføringslovens krav. Stamoplysninger (navn og kontaktinformation mv.) opbevares i fem år fra udgangen af året for den seneste transaktion.

Vi kan dog opbevare oplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at vi kan efterleve en retlig forpligtelse, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende.

2.2) Drift af hjemmeside og online markedsføring

I forbindelse med drift og optimering af vores hjemmeside samt online markedsføring behandler vi personoplysninger med henblik på at sikre, at vores hjemmeside fungerer stabilt og hensigtsmæssigt i forhold til brugernes behov, samt for at sikre, at vores online markedsføring rettes mod den relevante modtagergruppe og at indholdet er relevant i forhold til denne gruppe.

Vi behandler i den forbindelse følgende kategorier af personoplysninger:

 • Oplysninger om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information,
 • Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til
 • Det identifikationsnummer der er tildelt din mobile enhed
 • Dine præferencer (f.eks. sprog og cookieindstillinger)
 • Andre oplysninger indsamlet via cookies og andre lignende tracking teknologier.

Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at forstå, hvordan du bruger vores hjemmeside, således at vi til stadighed kan tilbyde en velfungerende og relevant hjemmeside, samt vores legitime interesse i at forstå vores kunders ønsker og behov, så vi kan sikre, at vores markedsføring overfor de enkelte er målrettet og relevant i forhold til modtageren.

Opbevaringsperioden varierer afhængigt af det konkrete formål med den enkelte cookie og de oplysninger, der lagres. Du kan læse mere om de enkelte cookies og hvor længe de opbevares i vores cookiepolitik, hvor du også kan læse, hvilke tredjeparter, vi deler indholdet af tredjepartscookies med.

Oplysninger kan udtrækkes og gemmes længere end det, der er angivet for de enkelte cookies, hvis dette er nødvendigt for at vi kan efterleve en retlig forpligtelse, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende.

2.3) Nyhedsbreve

Hvis du tidligere har købt ydelser hos os, eller hvis du har bedt om at modtage vores nyhedsbrev, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig for at kunne sende nyhedsbreve til dig:

 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse)
 • Oplysninger om grundlaget for at sende nyhedsbreve til dig, herunder dit samtykke, hvis udsendelsen er baseret på dette.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at sende nyhedsbreve og anden markedsføring til dig.

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger indtil to år efter den første af følgende to begivenheder indtræffer:

 • Der forløber en periode på 12 sammenhængende måneder, hvor vi ikke fremsender markedsføringsmateriale til dig
 • Du framelder dig modtagelse af yderligere markedsføring fra os eller trækker dit samtykke tilbage

Vi kan dog opbevare oplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at vi kan efterleve en retlig forpligtelse, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende.

2.4) Generel drift og administration

Hvis du er i kontakt med os med andet formål end i forbindelse med en aftale som omtalt ovenfor i afsnit 2.1 -2.3, behandler vi personoplysninger om dig med det formål at understøtte samarbejdet og dialogen med dig og sikre en effektiv drift af vores virksomhed. Til disse formål behandler vi følgende personoplysninger:

 • Navn og kontaktinformationer (medmindre du henvender dig du henvender dig som privatperson, vil der være tale om dine arbejdskontaktinformationer)
 • Korrespondance og handelshistorik samt andre oplysninger, der er relevante i forbindelse med vores samarbejde

Retsgrundlaget for vores behandling er – afhængig af karakteren af vores relation til dig – enten

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling af oplysningerne er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en aftale med dig eller den virksomhed, du repræsenterer, eller
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at sikre en effektiv drift og administration af vores virksomhed

Hvis vores behandling af oplysninger om dig omfatter økonomiske transaktioner, opbevarer vi som udgangspunkt oplysninger om de enkelte transaktioner i fem år fra udgangen af det år, transaktionen vedrører, jf. bogføringslovens krav. Stamoplysninger (navn og kontaktinformation mv.) opbevares i fem år fra udgangen af året for den seneste transaktion.

Hvis du kommunikerer med os i anden sammenhæng, opbevarer vi som udgangspunkt oplysningerne i to år fra udgangen af det år, hvor vi senest har været i kontakt med dig.

Vi kan dog opbevare oplysninger længere, hvis det er nødvendigt for at vi kan efterleve en retlig forpligtelse, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende.

2.5) Fusioner, opkøb eller frasalg af virksomheder eller aktiviteter

Fra tid til anden kan vi opkøbe virksomheder helt eller delvist, ligesom vi frasælge dele af vores egen virksomhed eller indgå i fusioner. I den forbindelse kan vi behandle oplysninger om kunder, medarbejdere og andre interessenter i andre virksomheder, ligesom vi kan videregive oplysninger om kunder, medarbejdere og andre interessenter i VetGruppen til modparten i sådanne transaktioner og deres rådgivere.

Arten og omfanget af personoplysninger afhænger af karakteren af den enkelte transaktion, samt hvilke fase i forløbet, der er tale om, men vil ikke omfatte særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme oplysninger”) som defineret i Databeskyttelsesforordningens artikel 9, oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser eller oplysninger om cpr-numre. Vi videregiver aldrig flere oplysninger end nødvendigt og proportionalt i den enkelte situation.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i strategisk udvikling af vores virksomhed.

For så vidt angår oplysninger, vi modtager, opbevares disse indtil købs-, salgs- eller fusionsprocessen er afsluttet.

For så vidt angår oplysninger, vi videregiver, påhviler det modtageren at fastsætte opbevaringsperioden og sikre, at oplysningerne slettes senest ved udløbet af denne opbevaringsperiode.

3) Databehandlere og videregivelse

Vi kan overlade dine oplysninger til leverandører (databehandlere), der understøtter vores virksomhed, eksempelvis virksomheder som varetager drift af vores it-systemer.

Disse omfatter udbydere i lande uden for EU/EØS, herunder USA, hvor lovgivningen ikke giver registrerede samme niveau af beskyttelse, som lovgivningen i EU medlemslandene. Inden vi foretager sådanne overførsler, sikrer vi at der er et overførselsgrundlag på plads – typisk EU-kommissionens standardkontrakter, ligesom vi tager skridt til at sikre, at supplerende foranstaltninger for at beskytte de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder implementeres i det omfang, det må anses for påkrævet.

Du kan få yderligere oplysninger om de enkelte tredjelandsoverførsler, herunder en kopi af de indgåede standardkontraktsbestemmelser ved at kontakte os. Kontaktinformationen fremgår af afsnit 1 ovenfor.

4) Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du har altid ret til at klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at vi er forpligtet til at imødekomme enhver henvendelse fra dig om udøvelse af dine rettigheder.

Du kan gøre dine rettigheder gældende ved at skrive til e-mailadressen angivet i afsnit 1.

5) Opdatering

VetGruppen evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Denne version er opdateret den 29. maj 2022.

×
Menu
Døgnvagt