Skip to main content

Forretningsbetingelser

Ydelser/pristilbud/prisoverslag

Ydelser/pristilbud/prisoverslag

Ydelser foretages efter aftale med rekvirenten; dog med forbehold for akut behandlingskrævende tilfælde, hvor det enten ikke er muligt at kontakte rekvirenten eller akut behandling gør dette umuligt.

Ydelser udføres efter aftale med rekvirenten, som uanset ejerforhold vil blive takseret for ydelsen. Ydelser takseres i henhold til gældende prisliste.

Faste pristilbud er kun gældende på skrift, hvor ydelserne er udspecificeret, og disse vil ikke indbefatte evt. merudgift i forbindelse med komplikationer eller yderligere behandling og diagnostik, som ikke kunne forudses før pristilbuddet.

Prisoverslag indbefatter ikke evt. merudgift i forbindelse med komplikationer eller yderligere behandling og diagnostik, som ikke kunne forudses før prisoverslag. Prisoverslag er kun vejledende, og faktuel taksering vil foretages i henhold til gældende prisliste.

Betalingsbetingelser

Alle konsultationer, ydelser og varer betales kontant eller med overførsel umiddelbart efter endt behandling eller ved afhentning af hesten med mindre andet er aftalt. Regning fremsendes på mail og ved fremsendelse per post pålægges faktura-/portogebyr på DKK 50. Ved fremsendelse af regning er betalingsfristen netto 14 dage og ved overskridelse af betalingsfristen pålægges gældende rente og gebyr på DKK 100. Efter 3 rykkere sendes rekvirenten til inkasso.

Vagtbesøg i udkørende praksis afregnes kontant.

Betaling kan ske kontant eller ved overførsel med MobilePay.

Ved vagtbesøg gives Kernekunderabat på heste, som har anvendt sundhedsundersøgelse (Guld, Sølv & Bronze), har fået raspet tænder eller er blevet vaccineret indenfor et år forud for vagtbesøget.

Rekvirent er den person, som har rekvireret dyrlægebesøget og hæfter for regningen. Rekvireres dyrlæge til anden persons hest, kan regningen fremsendes til anden person, dersom denne person i forvejen er kunde, og der foreligger aftale herom.

Handelsundersøgelse

Ved undersøgelse i forbindelse med handel henvises til særskilt side for handelsundersøgelse.

Dyretransport

Ansager Hestehospital kan tilbyde at transportere heste til undersøgelse på Ansager Hestehospital. Fakturering sker i henhold til gengældende prisliste. Transport i dyreambulancen er på hesteejers risiko.

Forsikring

Heste på Ansager Hestehospital undersøges, indlægges og behandles for kundens (rekvirentens) regning og risiko. Det påhviler ejer af hesten at sikre sig den ønskede forsikring for hesten og evt. accept fra forsikringsselskab inden ydelsen.

Skader forvoldt af hesten på udstyr (røntgen, ultralyd etc.) skal dækkes af hestens lovpligtige ansvarsforsikring, og det påhviler ejer at sikre, at disse forhold er i orden inden ydelsen.

Ansager Hestehospital har en forsikring, som dækker ved utilsigtede hændelser eller fejl, som påfører rekvirenten tab. Forsikring vil dække op til et maksimum beløb på DKK 500.000. Overstiger hestens værdi DKK 500.000 kan forhøjelse af dækningen aftales, men det medfører regulering af prisen på ydelsen. Forsikringen omfatter ikke hændelige uheld eller komplikationer i forbindelse med indgreb/behandling.

Anke/erstatning

Ansager Hestehospital er ansvarlig for et beløb, der ikke er højere end anskaffelsesprisen på hesten/ponyen, dog maksimalt DKK 500.000. Hvis der er tale om et større ansvarspådragende beløb skal dette skriftligt afklares med Ansager Hestehospital før undersøgelsens påbegyndelse. Ansvaret kan kun påberåbes af rekvirenten og udgifter til opstaldning, smed, træning og dyrlæge dækkes ikke. Dette er begrundet i Ansager Hestehospitals ansvarsforsikringspolice.

Hvor, ikke andet er nævnt, er anketiden 1 år. Anke kan kun indgives af rekvirenten. For kunder bosat i andre lande end Danmark samt undersøgelser udført af Ansager Hestehospital uden for Danmark, skal ankesagen behandles i henhold til dansk lovgivning i Danmark.

Fortrolighed

Alle oplysninger på hesten tilhører den person (rekvirenten), der har betalt for ydelsen. Kun denne person kan rekvirere patientoplysninger samt bestille videreformidling.

Ansager Hestehospital er underlagt fortrolighed i henhold til gældende lovgivning og videregiver kun patientoplysninger med rekvirentens samtykke.

Videreformidling af oplysninger, attester m.v. til forsikring, retslige formål el. lign. fra Ansager Hestehospital forudsætter, at der ikke er noget udestående mellem hesteejer og Ansager Hestehospital. Dvs. at alle regninger på de pågældende ydelser udført i forbindelse med undersøgelse og behandling af alle hesteejerens heste er betalt.

Såfremt sidste konsultationsdato ikke er mere end 5 år gammel, slettes journalen ikke.

E-markedsføring

Tilmelding til nyhedsbrev kan ske via hjemmesiden eller Facebook. Et nyhedsbrev giver altid mulighed for at afmelde igen. I forbindelse med fakturering medsender vi en gang i mellem et spørgeskemae som en del af vores løbende kundetilfredshedsundersøgelse. Du er naturligvis ikke forpligtet til at svare på disse. 

Information

Det påhviler rekvirenten at sætte sig ind i forretningsbetingelserne og ved tvivlsspørgsmål at afklare disse skriftligt med Ansager Hestehospital forud for ydelsen.

Det påhviler ligeledes rekvirenten skriftligt at afklare eventuelle risici og komplikationer for ydelsen.

Ansager Hestehospital tilstræber optimal kommunikation omkring patienter, men som følge af vagtberedskab kan der forekomme ventetid på grund af behandling af akut syge dyr.

Kontakt os på

eller skriv til os på
kontakt.ansager
@vetgruppen.dk

×
Menu
Ring op